Mrs Helen Edwards

Darlithydd mewn Addysg Cerddoriaeth

Contact info

Helen Jane Edwards is a Lecturer in Primary Education, specialising in Welsh Second Language at the School of Education and Human Development. 

She is also the Admissions Officer for BA(Hons) Primary Education with QTS.

She obtained her Bachelor Degree in Welsh & Education at Bangor University and then completed a PGCE course at the Normal College, Bangor. 

She started her teaching career at St.Gerard’s School Bangor, where she taught both in the primary and secondary sector. Here she was solely responsible for teaching Welsh Second Language in both the Primary and Secondary school, from the Foundation Phase up to KS5. 

After 7 years, she moved on to teach at Ysgol John Bright Llandudno, where she was also a Deputy Head of Pastoral Care for Year 8. 

Following promotion as second in charge of the Welsh and Modern Foreign Languages Faculty, she moved to Ysgol Bryn Elian, Old Colwyn where she taught Welsh as a Second Language for over 12 years. She also acted as HOF twice. 

During her teaching career, she has held the position of mentor, Cwriwclwm Cymreig Co-ordinator, Bilingualism Co-ordinator, Chairperson of KS2/KS3 Moderation Cluster Committee and KS2/KS3 Transition Co-ordinator for Welsh Second Language. 

In September 2014, she joined the School of Education and Human Development as a Lecturer in Primary Education, specialising in Welsh Second Language. In June 2015 she was appointed Deputy Admissions Officer for the BA(QTS), BA(SAC), PGCE & TAR courses and then in June 2016, she took over the role of Admissions Officer for the BA(QTS) & BA(SAC) courses. 

She has recently created booklets and guidelines to promote Bilingualism across the School of Education and Human Development and to assist staff with using ‘Cymraeg Bob Dydd’ (Incidental Welsh) in their lectures and when e-mailing and conversing with trainees. 

She also advises Welsh Language Co-Ordinators in Partnership schools on how to promote the use of Everyday & Incidental Welsh.

She sits on the Cynllun Colegau Cymru committee.

Teaching

She teaches on the following modules/courses:

 • BA(QTS);
 • BA(SAC);
 • PGCE 3 – 7 & 7 – 11;
 • PGCE Secondary;
 • FDA.

Research Group

Bilingualism, Language Development and Bilingual Education

Mae Helen Jane Edwards yn ddarlithydd mewn Addysg Gynradd, gan arbenigo mewn Cymraeg Ail Iaith yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.  

Y mae hefyd yn Swyddog Derbyniadau ar gyfer y BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC. 

Cafodd ei gradd baglor mewn Cymraeg ac Addysg ym Mhrifysgol Bangor ac yna cwblhaodd gwrs TAR yn y Coleg Normal, Bangor.

Dechreuodd ei gyrfa dysgu yn Ysgol St.Gerard, Bangor, lle dysgodd yn y sector cynradd ac uwchradd. Yma rodd yn gyfan gwbl gyfrifol am ddysgu Cymraeg Ail Iaith yn yr ysgol gynradd ac uwchradd, o'r Cyfnod Sylfaen hyd at CA5. 

Ar ôl 7 mlynedd, aeth ymlaen i ddysgu yn Ysgol John Bright Llandudno, lle'r oedd hefyd yn Ddirprwy Bennaeth Gofal Bugeiliol ar gyfer Blwyddyn 8. 

Ar ôl cael dyrchafiad yn ddirprwy bennaeth Cyfadran y Gymraeg ac Ieithoedd Modern, symudodd i Ysgol Bryn Elian, Hen Golwyn lle dysgodd Gymraeg fel ail iaith dros 12 mlynedd. Bu'n Bennaeth y Gyfadran ddwywaith hefyd. 

Yn ystod ei gyrfa dysgu, mae wedi bod yn fentor, yn Gydlynydd Cwricwlwm Cymreig, yn Gydlynydd Dwyieithrwydd, yn Gadeirydd Pwyllgor Clwstwr Cymedroli CA2/CA3 a Chydlynydd Trawsnewid CA2/CA3 ar gyfer Cymraeg Ail Iaith.  

Ym Medi 2014, ymunodd â'r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol fel darlithydd mewn Addysg Gynradd, gan arbenigo mewn Cymraeg Ail Iaith.  Ym Mehefin 2015 fe'i penodwyd yn Ddirprwy Swyddog Derbyniadau ar gyfer y BA(QTS), BA(SAC), cyrsiau PGCE a TAR ac yna ym Mehefin 2016, ymgymerodd â'r swydd Cydlynydd Derbyniadau ar gyfer y cyrsiau BA(QTS) a BA(SAC). 

Yn ddiweddar, mae wedi creu llyfrynnau a chanllawiau i hyrwyddo dwyieithrwydd ar draws yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, ac i gynorthwyo staff â defnyddio ‘Cymraeg Bob Dydd’ (Incidental Welsh) yn eu darlithoedd ac wrth e-bostio a sgwrsio gyda darpar-athrawon.  
Y mae hefyd yn cynghori Cydlynwyr Iaith Gymraeg mewn ysgolion partneriaeth ar sut i hyrwyddo'r defnydd o Gymraeg bob dydd. 

Mae'n aelod o bwyllgor Cynllun Colegau Cymru. 

Addysgu 

Mae'n dysgu ar y modiwlau/cyrsiau canlynol:

 • BA(QTS);
 • BA(SAC);
 • PGCE 3 – 7 a 7 – 11;
 • PGCE Uwchradd;
 • Gradd Sylfaen (FdA).

Grŵp Ymchwil 

Dwyieithrwydd, Datblygiad Iaith ac Addysg Ddwyieithog 

Contact Info (cy)

Contact Info (cy)

Mae Helen Jane Edwards yn ddarlithydd mewn Addysg Gynradd, gan arbenigo mewn Cymraeg Ail Iaith yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.  

Y mae hefyd yn Swyddog Derbyniadau ar gyfer y BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC. 

Cafodd ei gradd baglor mewn Cymraeg ac Addysg ym Mhrifysgol Bangor ac yna cwblhaodd gwrs TAR yn y Coleg Normal, Bangor.

Dechreuodd ei gyrfa dysgu yn Ysgol St.Gerard, Bangor, lle dysgodd yn y sector cynradd ac uwchradd. Yma rodd yn gyfan gwbl gyfrifol am ddysgu Cymraeg Ail Iaith yn yr ysgol gynradd ac uwchradd, o'r Cyfnod Sylfaen hyd at CA5. 

Ar ôl 7 mlynedd, aeth ymlaen i ddysgu yn Ysgol John Bright Llandudno, lle'r oedd hefyd yn Ddirprwy Bennaeth Gofal Bugeiliol ar gyfer Blwyddyn 8. 

Ar ôl cael dyrchafiad yn ddirprwy bennaeth Cyfadran y Gymraeg ac Ieithoedd Modern, symudodd i Ysgol Bryn Elian, Hen Golwyn lle dysgodd Gymraeg fel ail iaith dros 12 mlynedd. Bu'n Bennaeth y Gyfadran ddwywaith hefyd. 

Yn ystod ei gyrfa dysgu, mae wedi bod yn fentor, yn Gydlynydd Cwricwlwm Cymreig, yn Gydlynydd Dwyieithrwydd, yn Gadeirydd Pwyllgor Clwstwr Cymedroli CA2/CA3 a Chydlynydd Trawsnewid CA2/CA3 ar gyfer Cymraeg Ail Iaith.  

Ym Medi 2014, ymunodd â'r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol fel darlithydd mewn Addysg Gynradd, gan arbenigo mewn Cymraeg Ail Iaith.  Ym Mehefin 2015 fe'i penodwyd yn Ddirprwy Swyddog Derbyniadau ar gyfer y BA(QTS), BA(SAC), cyrsiau PGCE a TAR ac yna ym Mehefin 2016, ymgymerodd â'r swydd Cydlynydd Derbyniadau ar gyfer y cyrsiau BA(QTS) a BA(SAC). 

Yn ddiweddar, mae wedi creu llyfrynnau a chanllawiau i hyrwyddo dwyieithrwydd ar draws yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, ac i gynorthwyo staff â defnyddio ‘Cymraeg Bob Dydd’ (Incidental Welsh) yn eu darlithoedd ac wrth e-bostio a sgwrsio gyda darpar-athrawon.  
Y mae hefyd yn cynghori Cydlynwyr Iaith Gymraeg mewn ysgolion partneriaeth ar sut i hyrwyddo'r defnydd o Gymraeg bob dydd. 

Mae'n aelod o bwyllgor Cynllun Colegau Cymru. 

Addysgu 

Mae'n dysgu ar y modiwlau/cyrsiau canlynol:

 • BA(QTS);
 • BA(SAC);
 • PGCE 3 – 7 a 7 – 11;
 • PGCE Uwchradd;
 • Gradd Sylfaen (FdA).

Grŵp Ymchwil 

Dwyieithrwydd, Datblygiad Iaith ac Addysg Ddwyieithog 

Gweld graff cysylltiadau