Prof Thora Tenbrink

Athro

Dolenni cyswllt

Contact info

Cyfarwyddwr Ymchwil yng Ngholeg y Celfyddydau, Dyniaethau, a Busnes.

 

Emailt.tenbrink@bangor.ac.uk

Phone: +44 (0)1248 38 2263

Location:

Ystafell 306, 37-41 Ffordd y Coleg,

Bangor, Gwynedd LL57 2DG, UK

Manylion Cyswllt

Cyfarwyddwr Ymchwil yng Ngholeg y Celfyddydau, Dyniaethau, a Busnes.

 

Emailt.tenbrink@bangor.ac.uk

Phone: +44 (0)1248 38 2263

Location:

Ystafell 306, 37-41 Ffordd y Coleg,

Bangor, Gwynedd LL57 2DG, UK

Trosolwg

Ymunais â Phrifysgol Bangor ym mis Medi 2012 ar ôl treulio deng mlynedd fel gwyddonydd ymchwil yn y Gyfadran Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Bremen, yr Almaen. Yn ystod y cyfnod hwn cwblheais fy thesis PhD, a gyhoeddwyd yn 2007 fel y monograff "Space, Time, and the Use of Language" gan Mouton de Gruyter. Fy monograff mwyaf diweddar yw "Cognitive Discourse Analysis: An Introduction" (Cambridge University Press, 2020).

Golygais hefyd rifyn arbennig ar "The Language of Space and Time" yn The Journal of Pragmatics (2011), a chyd-olygu "Spatial Language and Dialogue" (Oxford University Press, 2009), "Representing Space in Cognition" (Oxford University Press, 2013), a "Spatial Information Theory11th International Conference, COSIT 2013" (Springer).

Fi oedd y prif ymchwilydd mewn dau broject a ddaeth i ben yn ddiweddar yn y Collaborative Research Center SFB/TR 8 Spatial Cognition (Bremen/Freiburg, yr Almaen). Rwyf wastad wedi mwynhau cydweithio rhyngddisgyblaethol a rhyngwladol, fel arfer mewn gwyddorau gwybyddol, ac rydw i ar hyn o bryd yn gweithio gyda seicolegwyr gwybyddol yn Tufts University (Boston), UCL Llundain, ac yn ETH Zurich. Ym Mangor, rwyf yn aelod o'r Rhwydwaith er Astudio'r Cyfryngau a Chyfathrebu er Perswâd (MPC Network for the Study of Media and Persuasive Communication).

Ar hyn o bryd yn yr Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a Ieithyddiaeth mae gen i pedair swyddogaeth fel ymchwilydd, darlithydd, cyfarwyddwraig astudiaethau israddedig mewn Ieithyddiaeth ac iaeth Saesneg, a swyddog moeseg a chydymffurfiaeth. Yn ogystal â hynny, rwyf yn Gyfarwyddwr Moeseg yng Ngholeg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes. Cysylltwch â mi ynglŷn ag unrhyw un o'r swyddogaethau hyn, er enghraifft, os ydych yn ystyried y modiwlau ieithyddol yr ydym yn eu cynnig, neu sut mae cynnal astudiaethau empirig a chael cymeradwyaeth foesegol.

Diddordebau Ymchwil

Mae gennyf ddiddordeb yn y ffordd rydym yn defnyddio iaith, ac yn beth mae hyn yn ei ddweud wrthym am ein meddyliau (cysyniadau a phrosesau meddwl). At y diben hwn, datblygais ddull empirig, Cognitive Discourse Analysis (CODA: Tenbrink, 2015, a 2020, Cambridge University Press). Yn nodweddiadol mae hyn yn golygu rhoi tasg benodol i siaradwyr, lle maent yn mynegi eu meddyliau rhywsut, ac yn cofnodi'r hyn maent yn ei ddweud gan ymateb. Yna dadansoddir y data ieithyddol trwy edrych yn fanwl ar sut y defnyddir iaith i fynegi meddyliau. Gall mewnwelediadau fod yn gysylltiedig ag ymchwil flaenorol ar sut mae iaith yn cysylltu â meddwl - er enghraifft o ieithyddiaeth wybyddol ddamcaniaethol neu feysydd cysylltiedig eraill.

Mae llawer o fy ymchwil wedi canolbwyntio ar sut rydym yn deall ac yn siarad am ein hamgylcheddau gofodol, er enghraifft pan rydym yn ceisio dod o hyd i'n ffordd i gyrchfan, neu egluro sut i ddod o hyd i swyddfa mewn adeilad cymhleth. Mae projectau eraill yn ymdrin â phrosesau datrys problemau cymhleth megis cydosod gwrthrychau, plygu papur origami, a rhesymu cydweddiadol, gyda'r berthynas rhwng nodweddion ieithyddol a chamwybodaeth, a gyda throsglwyddo patrymau ieithyddol gwybyddol wrth gaffael ail iaith. Mae rhagor o waith damcaniaethol sy'n ymwneud â fframiau cyfeirio gofodol-amserol ac ontolegau ieithyddol, sy'n cynrychioli'r gronfa gysyniadol sydd ar gael i siaradwyr fel y cânt eu hadlewyrchu mewn iaith.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i fy ngwefan, knirb.net.

Teaching and Supervision (cy)

Rwyf wedi addysgu modiwlau mewn nifer o feysydd Ieithyddiaeth a Gwyddorau Gwybyddol.

Ym maes Ieithyddiaeth, mae fy mhrif ffocws addysgu ar hyn o bryd yn ymwneud â methodoleg, yn benodol o ran defnyddio iaith ond hefyd yn rhychwantu meysydd eraill. Mae hyn yn cynnwys Swyddogaethau Disgwrs (sy'n cyflwyno dadansoddiad disgwrs ar sail Gramadeg Swyddogaethol Systemig Halliday), Dadansoddiad Disgwrs Gwybyddol (Cognitive Discourse Analysis), Dulliau Ymchwil mewn Ieithyddiaeth, ac Iaith a Chyfathrebu. Mae fy addysgu yn ymdrin â meysydd sylfaenol mewn Ieithyddiaeth (e.e., yn Sylfeini Ieithyddiaeth) ond mae hefyd yn tynnu ar fewnwelediadau ehangach o Wyddoniaeth Wybyddol.

Rwy'n hapus i oruchwylio prosiectau ôl-radd ym mhob un o'r meysydd uchod, yn enwedig y rhai sy'n defnyddio dadansoddiad disgwrs a/neu sy'n gysylltiedig ag ieithyddiaeth wybyddol, cyfathrebu, gramadeg swyddogaethol, a mwy - cysylltwch â mi i drafod!

Cyfleoedd Prosiectau Ol-Raddedig

Rwy'n croesawu ymholiadau gan fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn PhD sy'n gysylltiedig â dadansoddi disgwrs gwybyddol a chyfathrebu.

Grantiau a Projectau

EU Project: Enhancing spatial ability to help close the gender gap in STEM Press release

Consortium member of EU project 956124: SellSTEM, EU H2020-MSCA-ITN-2020 Consortium initiated by Dr. Gavin Duffy, Dublin. Title: Spatial thinking in STEM learning: Training a new generation of researchers to increase enrolment and gender balance in STEM learning by addressing deficits in spatial ability among children in Europe. Duration: January 2021 - December 2024.

Meysydd Ymchwil ac Allweddeiriau

Allweddeiriau

  • P Philology. Linguistics

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2005 - DPhil

Cyhoeddiadau (50)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (29)

Gweld y cyfan

Prosiectau (1)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau