Dr Aled Llion Jones

Senior Lecturer in Welsh & Medieval Literature

Contact info

Adran y Gymraeg - Dept of Welsh
Prifysgol Bangor - Bangor University
Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DG

aled.llion@bangor.ac.uk
http://facebook.com/YsgrifauBeirniadol/ 

+44 (0)1248 382243

Overview

Addysg a Chyflogaeth
Fe'm haddysgwyd ym Mhrifysgolion Leeds, Caerdydd a Harvard, ac enillais raddau ym meysydd Athroniaeth a Saesneg (BA), Cymraeg (MPhil) ac Astudiaethau Celtaidd (PhD). Rwyf wedi cael fy nghyflogi gan brifysgolion yng Ngwlad Pwyl (Lublin), Iwerddon (Gaillimh), UDA (Harvard) a Chymru (Bangor), ac wedi darlithio'n achlysurol neu addysgu ar ysgolion haf mewn nifer fawr o sefydliadau eraill.

Ymchwil 
Rwy'n cyhoeddi’n eang er fy nghyflogi ym Mangor (2011): gweithiaf ar draws gyfnodau a disgyblaethau, yn dwyn athroniaeth a theori lenyddol ddiweddar (yn enwedig o Ffrainc a’r Almaen) i ddeialog â llenyddiaeth fodern a chanoloesol Cymru ac Iwerddon. Pwysig i’r gwaith hwn hefyd ydy theori amlieithrwydd a chyfieithu. 

Yn ddiweddar mae fy ngwaith ymchwil wedi bod yn troi o gwmpas dau brif faes, sef athroniaeth yr ugeinfed ganrif (yn enwedig ffigyrau megis Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Martin Buber, Jacques Derrida) a llenyddiaeth Gymraeg y canol oesoedd. Digwyddiad pwysig sy'n clymu'r meysydd hyn ynghyd yw cyfieithiad Martin Buber o Bedair Cainc y Mabinogi yn 1914, ac rwyf wedi bod yn edrych ar y croes-ffrwythloni cysyniadol rhwng y chwedlau Cymraeg a'r traddodiadau dyneiddiol-Hasidig.

Rwyf erbyn hyn yn edrych yn benodol ar gysyniadau o amser, cronoleg a hanesyddiaeth yn llên ganoloesol y Gymraeg a'r Wyddeleg. Mae'r brosiect ddiweddaraf hon yn archwilio nid yn unig nodweddion megis y deictig ond hefyd y ffyrdd y mae ffurfiau llenyddol a throsiadau rhethregol yn mynegi profiadau cysyniadol (ac anghysyniadol) o amser, lle, tragwyddoldeb a'r iwtopig.

Project arall sydd ar y gweill gennyf yw cyflwyniad hygyrch i Athroniaeth Llenyddiaeth i'w gyhoeddi ar ffurf monograff. Hwn fydd y cyflwyniad cyntaf o'i fath yn y Gymraeg, ac yn trafod llên Cymru yn benodol.

Cyflwyno a Siarad Cyhoeddus
Rwyf wedi traddodi ystod o bapurau mewn cynadleddau o orllewin Romania i dde Califfornia (ac yn y rhan fwyaf o’r gwledydd rhyngddynt): siaradaf gan fwyaf ar lenyddiaeth Gymraeg a Gwyddeleg (ganoloesol a modern), ond hefyd ar athroniaeth, ac astudiaethau diwylliannol yn ehangach.

Caf fy ngwahodd yn aml i gyflwyno mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau cyhoeddus, o brifysgolion i neuaddau pentref, ac mae fy ngwaith fel athro iaith (Cymraeg, Pwyleg, Gwyddeleg) hefyd yn fodd o gysylltu â’r gymuned leol ac ehangach. Siaradaf yn fynych ar raglenni radio cenedlaethol (sgyrsiau diwylliannol a materion cyfoes). Byddaf yn siarad ac yn darlithio mewn nifer o ieithoedd (y Gymraeg yn bennaf ond hefyd Saesneg a Phwyleg).

Cyfieithu Llenyddol 
Er imi ddod i Fangor, fe'm comisynir bron yn flynyddol gan Ŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru i gyfieithu, darllen a thrafod barddoniaeth yn y Bwyleg ac ieithoedd eraill o ddwyrain Ewrop. Rwyf hefyd wedi cael fy nghomisiynu gan Gyfnewidfa Llenyddiaeth Cymru i gyfieithu rhyddiaith Bwyleg, a chyhoeddwyd gennyf nifer o gyfieithiadau o'r Wyddeleg i'r Gymraeg.

Addysgu 
Byddaf yn dysgu bob blwyddyn ar fodiwlau blwyddyn gyntaf, ail a thrydedd y cynlluniau BA. Dysgaf sgiliau iaith a llythrennedd yn ogystal â llenyddiaeth ac athroniaeth, a hynny ar fodiwlau a gaiff eu trefnu a’u haddysgu gennyf innau’n unig. Cyfrannaf yn gyson hefyd i fodiwlau a gaiff eu cyd-addysgu, a’r rheiny’n amrywio o lenyddiaeth ganoloesol a modern cynnar i ieithyddiaeth, sosioiethyddiaeth a chynllunio ieithyddol.

Education and Employment
I studied at Leeds, Cardiff and Harvard Universities, gaining degrees in Philosophy and English (BA), Welsh (MPhil) and Celtic Studies (PhD). I have worked longer-term at universities in Poland (Lublin), Ireland (Galway), USA (Harvard) and Wales (Bangor), and occasionally lectured or taught on summer schools in many other organizations.

Research
I have published widely since being employed at Bangor (2011): I work across a number of periods and disciplines, and my research brings recent philosophy and literary theory (especially from France and Germany) into dialogue with the modern and medieval literatures of Wales and Ireland. Translation theory and that of multilingualism are central here.

Recently, my research has been moving in two main areas: the philosophy of the twentieth century (especially figures such as Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Martin Buber, Jacques Derrida, J.R. Jones) and medieval Welsh literature. A central event that brings these threads together is Martin Buber's translation of the Four Branches of the Mabinogi (Die vier Zweige des Mabinogi) in 1914, and I have been looking at conceptual cross-fertilization between the Welsh legends and humanist-Hasidic traditions.

I am currently looking specifically at concepts of time, temporality and historiography in medieval Welsh and Irish literature. This latest project explores not only features such as the deictic but also the ways in which literary forms and rhetorical tropes express conceptual (and aconceptual) experiences of time, place, timelessness and the utopian.

I aim to soon publish an accessible introduction to the Philosophy of Literature. This will be written in Welsh and focussed on the literature of Wales. 

Presentations and Public Speaking
I have delivered a range of papers in conferences from western Romania to southern California (and most countries in-between): I speak mainly on Welsh and Irish (medieval and modern) literature, but also on philosophy, and wider cultural studies.

I am often invited to present at a variety of public events, from universities to village halls, and my work as a language teacher (Welsh, Polish, Irish) is also a means of engaging with the local and wider community. I speak frequently on national radio (cultural discussion and current affairs). I speak and lecture in a number of languages ​​(mainly Welsh but also English and Polish).

Literary Translation
Since being at Bangor, I have been commissioned almost annually by the North Wales International Poetry Festival to translate, read and discuss poetry in Polish and other Eastern European languages. I have also been commissioned by the Welsh Literature Exchange to translate Polish prose, and I have published a number of translations from Irish to Welsh.

Teaching
I teach each year on first-, second- and third-year BA modules. I teach language and literacy skills as well as literature and philosophy, on modules that I co-ordinate and teach. I also contribute regularly to co-taught modules, ranging from early medieval and medieval literature to linguistics, sociolinguistics and language-planning.

Contact Info

Adran y Gymraeg - Dept of Welsh
Prifysgol Bangor - Bangor University
Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DG

aled.llion@bangor.ac.uk
http://facebook.com/YsgrifauBeirniadol/ 

+44 (0)1248 382243

Teaching and Supervision

Addysgu BA

Blwyddyn 0

 • CXC-1036 Cyflwyno Llenyddiaeth Gymraeg (Dechreuwyr)

Blwyddyn 1

 • CXC-1002 Llên y Cyfnod Modern Cynnar
 • CXC-1016 Llên Gyfoes
 • CXC-1005 Ysgrifennu Cymraeg (trywydd ail-iaith)
 • CXC-1026 Golwg ar Lenyddiaeth (trywydd ail-iaith)

Blwyddyn 2 a 3

 • CXC-3202/2202 Athroniaeth a Llenyddiaeth 
 • CXC-3029/2029 Chwedlau'r Oesau Canol
 • CXC-2203/3203 Blas ar yr Wyddeleg
 • CXC-3009 Traethawd Estynedig  

Addysgu MA
Fi yw cyfarwyddwr cwrs MA 'Y Celtiaid'. Byddaf hefyd yn goruchwylio myfyrwyr MA (Cymraeg). Cyfrannaf at ddarlithoedd/seminarau sawl cwrs MA arall (e.e. Astudiaethau Arthuraidd; Cyflwyno'r Oesau Canol; Llenyddiaethau Cymru)

Goruchwylio PhD
Yr wyf ar hyn o bryd yn goruchwylio dau brosiect PhD:

 • mae prosiect Philip Davies yn astudiaeth gymharol o ddisgyrsiau cenedlaetholgar yng Nghymru a Gwlad y Basg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg hwyr;
 • mae Angelika Rüdiger yn astudio'r datblygiad o fotiffau llên gwerin Gymraeg rhwng y cyfnod canoloesol a'r modern;

Croesawaf gynigion ar gyfer prosiectau ar amryw agweddau o'r llenyddiaethau Celtaidd – yn enwedig Cymraeg a Gwyddeleg, a'r rhai'n ymwneud â methodolegau theoretig/athronyddol. 

Arholi PhD
Bûm yn arholwr mewnol i nifer o draethodau ymchwil PhD, yn Ysgol y Gymraeg a hefyd Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg, ac Ysgol Athroniaeth a Chrefydd.

Arholi Allanol

 • Arholwr allanol, Prifysgol y Drindod Dewi Sant (Cynllun AUR, Y Gyfadran Allanol)

BA Teaching 

Year 0

 • CXC-1036 Introducing Welsh Literature (beginners’ stream)

Year 1

 • CXC-1002 Early Modern Literature
 • CXC-1016 Contemporary Literature
 • CXC-1005 Writing Welsh (second-language stream)
 • CXC-1026 Looking at Literature (second-language stream)

Years 2 and 3

 • CXC-3202/2202 Philosophy and Literature
  CXC-3029/2029 Legends of the Middle Ages
 • CXC-2203/3203 Intro to Modern Irish
 • CXC-3009 Dissertation

MA Teaching
I am co-ordinator of the ‘Celts’ MA. I also oversee ‘Welsh’ MA students. I contribute to lectures / seminars on several other MA courses (e.g. Arthurian Studies; Introducing the Middle Ages; Literatures of Wales)

PhD Supervision
I am currently overseeing two PhD projects:

 • Philip Davies’ project is a comparative study of the discourses of nationalism in late nineteenth-century Wales and the Basque Country;
 • Angelika Rüdiger is studying the development of Welsh folklore motifs from the medieval to the modern period

I welcome proposals for research projects on various aspects of Celtic-language literature – especially Welsh and Irish, and those involving theoretical/philosophical methodologies.

PhD Examining
I have been an internal examiner on a number of PhD projects, in the School of Welsh and also the School of History, Welsh History and Archaeology, and the School of Philosophy and Religion.

External Examining

 • External examiner, Trinity Saint David University (Going for Gold Scheme, External Faculty)
  

Research

Rwy'n ymchwilio i lenyddiaethau'r ieithoedd Celtaidd yn gyffredinol (Cymraeg a Gwyddeleg yn arbennig), ac mae gennyf hefyd ddiddordeb mawr mewn Llenyddiaeth Gymharol, yn enwedig yng nghyd-destun diwylliannau llai Ewrop a'r ieithoedd Slafeg (y Bwyleg yn arbennig).

Yn fy ymchwil fy hun a'm goruchwylio mae gennyf ddiddordeb neilltuol mewn gwaith ac iddo ogwydd theoretig: mae fy ymchwil (gw. manylion cyhoeddiadau a chynadleddau) yn ymwneud â disgyrsiau sydd ar y ffin rhwng ffiloleg ac athroniaeth iaith/celf (e.e., proffwydoliaeth, amlieithrwydd, cyfieithu, barddoneg ac estheteg, ac ecofeirniadaeth). 

Yn ddiweddar mae fy ngwaith ymchwil wedi bod yn troi o gwmpas dau brif faes, sef athroniaeth yr ugeinfed ganrif (yn enwedig meddylwyr megis Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Martin Buber, Jacques Derrida, J.R. Jones) a llenyddiaeth Gymraeg y canol oesoedd (barddoniaeth a rhyddiaith). Digwyddiad pwysig sy'n clymu'r meysydd hyn ynghyd yw cyfieithiad Martin Buber o Bedair Cainc y Mabinogi yn 1914, ac rwyf wedi bod yn edrych ar y croes-ffrwythloni cysyniadol rhwng y chwedlau Cymraeg a'r traddodiadau dyneiddiol-Hasidig.

Rwyf erbyn hyn yn edrych yn benodol ar gysyniadau o amser, cronoleg a hanesyddiaeth yn llên ganoloesol y Gymraeg a'r Wyddeleg. Mae'r prosiect diweddaraf hwn yn archwilio nid yn unig agweddau megis y deictig ond hefyd y ffyrdd y mae ffurfiau llenyddol a throsiadau rhethregol yn mynegi profiadau cysyniadol (ac anghysyniadol) o amser, lle, tragwyddoldeb ac iwtopia.

Rwyf wrthi hefyd yn paratoi cyflwyniad hygyrch i Athroniaeth Llenyddiaeth, i'w gyhoeddi ar ffurf llyfr. Hwn fydd y cyflwyniad cyntaf o'i fath yn y Gymraeg, ac yn trafod llên Cymru yn benodol.

I study the Celtic-language literatures in general – and Welsh and Irish in particular. My interest in comparative methodology leads me also towards thinking in the context of the Slavic languages (especially Polish), and minoritised European cultures.

In both my own research, and PhD supervision, I have a particular interest in work with a theoretical drive: my research (see details of publications, and conferences) is located between philology and the philosophy of language / art. I am particularly interested in fields such as prophecy, multilingualism, translation, poetics and aesthetics, and ecocriticism.

Recently, my research has been moving in two main areas: the philosophy of the twentieth century (especially figures such as Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Martin Buber, Jacques Derrida, J.R. Jones) and medieval Welsh literature. A central event that brings these threads together is Martin Buber's translation of the Four Branches of the Mabinogi (Die vier Zweige des Mabinogi) in 1914, and I have been looking at conceptual cross-fertilization between the Welsh legends and humanist-Hasidic traditions.

I am currently looking specifically at concepts of time, temporality and historiography in medieval Welsh and Irish literature. This latest project explores not only features such as the deictic but also the ways in which literary forms and rhetorical tropes express conceptual (and aconceptual) experiences of time, place, timelessness and the utopian.

I shall soon be publishing an accessible introduction to the Philosophy of Literature. This will be written in Welsh and focussed on the literature of Wales.

Research areas and keywords

Keywords

 • BH Aesthetics
 • PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature
 • PN0080 Criticism

Education / academic qualifications

 • 2011 - PhD (2005 - 2011)
 • 2007 - MA (2005 - 2007)
 • 2000 - MPhil (1997 - 2000)
 • 1996 - BA (1993 - 1996)

Research outputs (21)

View all

Prof. activities and awards (53)

View all

Accolades (1)

View all

View graph of relations