Dr Aled Llion Jones

Senior Lecturer in Welsh & Medieval Literature

Contact info

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd - Dept of Welsh and Celtic Studies
Prifysgol Bangor - Bangor University
Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DG

aled.llion@bangor.ac.uk

+44 (0)1248 382243

Overview

Addysg a Chyflogaeth
Fe'm haddysgwyd ym Mhrifysgolion Leeds, Caerdydd a Harvard, ac enillais raddau ym meysydd Athroniaeth a Saesneg (BA), Cymraeg (MPhil) ac Astudiaethau Celtaidd (PhD). Rwyf wedi cael fy nghyflogi  fel gan brifysgolion yng Ngwlad Pwyl (Lublin), Iwerddon (Gaillimh), UDA (Harvard) a Chymru (Bangor), ac wedi darlithio'n achlysurol neu addysgu ar ysgolion haf mewn sefydliadau ledled Ewrop a Gogledd America.

Ymchwil
Rwy'n gweithio ar draws cyfnodau a disgyblaethau, gan ddwyn athroniaeth a theori lenyddol i ddeialog â llenyddiaeth fodern a chanoloesol Cymru ac Iwerddon. Pwysig i’r gwaith hwn hefyd ydy theori amlieithrwydd a chyfieithu. Gweler yn enwedig fy monograff, Darogan..., a hefyd fy erthygl yn Translation Studies, 9.

Yn ddiweddar mae fy ngwaith ymchwil wedi bod yn troi o gwmpas dau brif faes, sef athroniaeth yr ugeinfed ganrif (yn enwedig ffigyrau megis Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Martin Buber, Jacques Derrida) a llenyddiaeth Gymraeg y canol oesoedd. Digwyddiad pwysig sy'n clymu'r meysydd hyn ynghyd yw cyfieithiad Martin Buber o Bedair Cainc y Mabinogi yn 1914, ac rwyf wedi bod yn edrych ar y croes-ffrwythloni cysyniadol rhwng y chwedlau Cymraeg a'r traddodiadau dyneiddiol-Hasidig. Gweler fy erthygl yn Ysgrifau Beirniadol 34 ar hyn.

Rwyf hefyd yn edrych yn agos ar gysyniadau o amser, cronoleg a hanesyddiaeth yn llên ganoloesol y Gymraeg a'r Wyddeleg. Mae'r brosiect hon yn archwilio nid yn unig nodweddion megis y deictig ond hefyd y ffyrdd y mae ffurfiau llenyddol a throsiadau rhethregol yn mynegi profiadau cysyniadol (ac anghysyniadol) o amser, lle, tragwyddoldeb a'r iwtopig. Gweler fy erthygl yn Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, 38.

Cyflwyno a Siarad Cyhoeddus
Rwyf wedi traddodi ystod o bapurau mewn cynadleddau o orllewin Romania i dde Califfornia (ac yn y rhan fwyaf o’r gwledydd rhyngddynt): siaradaf gan fwyaf ar lenyddiaeth Gymraeg a Gwyddeleg (ganoloesol a modern), ond hefyd ar athroniaeth, ac astudiaethau diwylliannol yn ehangach.

Byddaf yn mwynhau cyflwyno mewn digwyddiadau cyhoeddus, o neuaddau pentref a chanolfannau celfyddydol i'r cyfryngau cenedlaethol neu'r Eisteddfod Genedlaethol. ac mae fy ngwaith fel athro iaith (Cymraeg, Pwyleg, Gwyddeleg) hefyd yn fodd o gysylltu â’r gymuned leol ac ehangach. Rwyf yn siarad a darlithio mewn nifer o ieithoedd (y Gymraeg yn bennaf ond hefyd Saesneg a Phwyleg).

Cyfieithu Llenyddol
Fe'm comisynwyd droeon gan Ŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru i gyfieithu, darllen a thrafod barddoniaeth yn y Bwyleg ac ieithoedd eraill o ddwyrain Ewrop. Fe'm comisiynwyd hefyd gan Gyfnewidfa Llenyddiaeth Cymru i gyfieithu rhyddiaith Bwyleg. Cyhoeddais amryw gyfieithiadau o'r Wyddeleg i'r Gymraeg. Fe'm cymhwyswyd drwy arholiad ar gyfer aelodaeth o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (Cym-Saes; Saes-Cym).

Addysgu
Ar y cyrsiau BA, dysgaf sgiliau iaith a llythrennedd (Cymraeg a Gwyddeleg) yn ogystal â llenyddiaeth, hanes llenyddiaeth, ac athroniaeth. Rwy'n cyfrannu'n gyson hefyd i fodiwlau a gaiff eu cyd-addysgu, a’r rheiny’n amrywio o lenyddiaeth ganoloesol a modern cynnar i ieithyddiaeth, sosioiethyddiaeth a chynllunio ieithyddol. Fi yw sylfeinydd a chyfarwyddwr y cwrs MA 'Y Celtiaid', a byddaf yn cyfrannu at ddysgu ar gyrsiau MA eraill ar draws yr Ysgol a'r Coleg. Rwy'n hapus i drafod prosiectau PhD mewn meysydd perthnasol.

Education and Employment
I studied at Leeds, Cardiff and Harvard Universities, gaining degrees in Philosophy and English (BA), Welsh (MPhil) and Celtic Studies (PhD). I have been Lecturer, Senior Lecturer or Associate Professor at universities in Poland (Lublin), Ireland (Galway), USA (Harvard) and Wales (Bangor), and lectured or taught on summer schools in many other organizations across Europe and North America.

Research
I work across a number of periods and disciplines, bringing philosophy and literary theory into dialogue with the modern and medieval literatures of Wales and Ireland. Theories of translation theory and multilingualism are central here. See especially my monograph, Darogan: Prophecy, Lament and Absent Heroes in Medieval Welsh Literature (2013), and also my article in Translation Studies, 9.

Recently, my research has been moving in two main areas: the philosophy of the twentieth century (especially figures such as Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Martin Buber, Jacques Derrida, J.R. Jones) and medieval Welsh literature. A central event that brings these threads together is Martin Buber's translation of the Four Branches of the Mabinogi (Die vier Zweige des Mabinogi) in 1914, and I have been looking at conceptual cross-fertilization between the Welsh legends and humanist-Hasidic traditions: see my article in Ysgrifau Beirniadol 34.

I am also looking at concepts of time, temporality and historiography in medieval Welsh and Irish literature. This project explores not only features such as the deictic but also the ways in which literary forms and rhetorical tropes express conceptual (and aconceptual) experiences of time, place, timelessness and the utopian. See my article in Proceedings of the Harvard Celtic Colloqium, 38.

Presentations and Public Speaking
I have delivered a range of papers in conferences from western Romania to southern California (and most countries in-between): I speak mainly on Welsh and Irish literature (medieval and modern), but also on philosophy and wider cultural studies.

I enjoy presenting at public events, from village halls and arts centres to national broadcast media or the National Eisteddfod, and my work as a language teacher (Welsh, Polish, Irish) is also a means of engaging with the local and wider community. I speak and lecture in a number of languages ​​(mainly Welsh but also English and Polish).

Literary Translation
I have been commissioned regularly by the North Wales International Poetry Festival to translate, read and discuss poetry in Polish and other Eastern European languages. I have also been commissioned by the Welsh Literature Exchange to translate Polish prose, and I have published a number of translations from Irish to Welsh.

Teaching
On BA modules, I teach language and literacy skills (Welsh and Irish) as well as literature, literary history and philosophy. I also contribute regularly to co-taught modules, ranging from early medieval and medieval literature to linguistics, sociolinguistics and language-planning. I am the co-ordinator of 'The Celts' MA, and I contribute to the teaching on other MA courses across the School and the College. I am happy to discuss PhD proposals in suitable fields. 

Contact Info

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd - Dept of Welsh and Celtic Studies
Prifysgol Bangor - Bangor University
Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DG

aled.llion@bangor.ac.uk

+44 (0)1248 382243

Teaching and Supervision

Addysgu BA

Blwyddyn 0

 • CXC-1036 Cyflwyno Llenyddiaeth Gymraeg (Dechreuwyr)

Blwyddyn 1

 • CXC-1002 Llên y Cyfnod Modern Cynnar
 • CXC-1005 Ysgrifennu Cymraeg (trywydd ail-iaith)
 • CXC-1026 Golwg ar Lenyddiaeth (trywydd ail-iaith)

Blwyddyn 2 a 3

 • CXC-3202/2202 Athroniaeth a Llenyddiaeth 
 • CXC-3029/2029 Chwedlau'r Oesau Canol
 • CXC-2203/3203 Blas ar yr Wyddeleg
 • CXC-3009 Traethawd Estynedig  

Addysgu MA
Fi yw cyfarwyddwr cwrs MA 'Y Celtiaid'. Byddaf hefyd yn goruchwylio myfyrwyr MA (Cymraeg). Cyfrannaf at ddarlithoedd/seminarau sawl cwrs MA arall (e.e. Astudiaethau Arthuraidd; Cyflwyno'r Oesau Canol; Llenyddiaethau Cymru)

Goruchwylio PhD
Yr wyf newydd orffen goruchwylio dau brosiect PhD:

 • bu prosiect Philip Davies yn astudiaeth gymharol o ddisgyrsiau cenedlaetholgar yng Nghymru a Gwlad y Basg tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg hwyr;
 • bu Angelika Rüdiger yn astudio'r datblygiad o fotiffau llên gwerin Gymraeg rhwng y cyfnod canoloesol a'r modern;

Croesawaf gynigion ar gyfer prosiectau ar amryw agweddau o'r llenyddiaethau Celtaidd – yn enwedig Cymraeg a Gwyddeleg, a'r rhai'n ymwneud â methodolegau theoretig/athronyddol. 

Arholi PhD
Bûm yn arholwr mewnol i nifer o draethodau ymchwil PhD, yn Ysgol y Gymraeg a hefyd Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg, ac Ysgol Athroniaeth a Chrefydd.

Arholi Allanol

 • Newydd orffen cyfnod fel Arholwr Allanol, Prifysgol y Drindod Dewi Sant (Cynllun AUR, Y Gyfadran Allanol)

BA Teaching 

Year 0

 • CXC-1036 Introducing Welsh Literature (beginners’ stream)

Year 1

 • CXC-1002 Early Modern Literature
 • CXC-1005 Writing Welsh (second-language stream)
 • CXC-1026 Looking at Literature (second-language stream)

Years 2 and 3

 • CXC-3202/2202 Philosophy and Literature
  CXC-3029/2029 Legends of the Middle Ages
 • CXC-2203/3203 Intro to Modern Irish
 • CXC-3009 Dissertation

MA Teaching
I am co-ordinator of the ‘Celts’ MA. I also oversee ‘Welsh’ MA students. I contribute to lectures / seminars on several other MA courses (e.g. Arthurian Studies; Introducing the Middle Ages; Literatures of Wales)

PhD Supervision
I have recently overseen two PhD projects:

 • Philip Davies’ project is a comparative study of the discourses of nationalism in late nineteenth-century Wales and the Basque Country;
 • Angelika Rüdiger studied the development of Welsh folklore motifs from the medieval to the modern period

I welcome proposals for research projects on various aspects of Celtic-language literature – especially Welsh and Irish, and those involving theoretical/philosophical methodologies.

PhD Examining
I have been an internal examiner on a number of PhD projects, in the School of Welsh and also the School of History, Welsh History and Archaeology, and the School of Philosophy and Religion.

External Examining

 • Recently ended period as External Examiner, Trinity Saint David University (Going for Gold Scheme, External Faculty)
  

Research

Rwy'n ymchwilio i lenyddiaethau'r ieithoedd Celtaidd yn gyffredinol (Cymraeg a Gwyddeleg yn arbennig), ac mae gennyf hefyd ddiddordeb mawr mewn Llenyddiaeth Gymharol, yn enwedig yng nghyd-destun diwylliannau llai Ewrop a'r ieithoedd Slafeg (y Bwyleg yn arbennig).

Yn fy ymchwil fy hun a'm goruchwylio mae gennyf ddiddordeb neilltuol mewn gwaith ac iddo ogwydd theoretig: mae fy ymchwil (gw. manylion cyhoeddiadau a chynadleddau) yn ymwneud â disgyrsiau sydd ar y ffin rhwng ffiloleg ac athroniaeth iaith/celf (e.e., proffwydoliaeth, amlieithrwydd, cyfieithu, barddoneg ac estheteg, ac ecofeirniadaeth). 

Yn ddiweddar mae fy ngwaith ymchwil wedi bod yn troi o gwmpas dau brif faes, sef athroniaeth yr ugeinfed ganrif (yn enwedig meddylwyr megis Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Martin Buber, Jacques Derrida, J.R. Jones) a llenyddiaeth Gymraeg y canol oesoedd (barddoniaeth a rhyddiaith). Digwyddiad pwysig sy'n clymu'r meysydd hyn ynghyd yw cyfieithiad Martin Buber o Bedair Cainc y Mabinogi yn 1914, ac rwyf wedi bod yn edrych ar y croes-ffrwythloni cysyniadol rhwng y chwedlau Cymraeg a'r traddodiadau dyneiddiol-Hasidig.

Rwyf erbyn hyn yn edrych yn benodol ar gysyniadau o amser, cronoleg a hanesyddiaeth yn llên ganoloesol y Gymraeg a'r Wyddeleg. Mae'r prosiect diweddaraf hwn yn archwilio nid yn unig agweddau megis y deictig ond hefyd y ffyrdd y mae ffurfiau llenyddol a throsiadau rhethregol yn mynegi profiadau cysyniadol (ac anghysyniadol) o amser, lle, tragwyddoldeb ac iwtopia.

Rwyf wrthi hefyd yn paratoi cyflwyniad hygyrch i Athroniaeth Llenyddiaeth, i'w gyhoeddi ar ffurf llyfr. Hwn fydd y cyflwyniad cyntaf o'i fath yn y Gymraeg, ac yn trafod llên Cymru yn benodol.

I study the Celtic-language literatures in general – and Welsh and Irish in particular. My interest in comparative methodology leads me also towards thinking in the context of the Slavic languages (especially Polish), and minoritised European cultures.

In both my own research, and PhD supervision, I have a particular interest in work with a theoretical drive: my research (see details of publications, and conferences) is located between philology and the philosophy of language / art. I am particularly interested in fields such as prophecy, multilingualism, translation, poetics and aesthetics, and ecocriticism.

Recently, my research has been moving in two main areas: the philosophy of the twentieth century (especially figures such as Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Martin Buber, Jacques Derrida, J.R. Jones) and medieval Welsh literature. A central event that brings these threads together is Martin Buber's translation of the Four Branches of the Mabinogi (Die vier Zweige des Mabinogi) in 1914, and I have been looking at conceptual cross-fertilization between the Welsh legends and humanist-Hasidic traditions.

I am currently looking specifically at concepts of time, temporality and historiography in medieval Welsh and Irish literature. This latest project explores not only features such as the deictic but also the ways in which literary forms and rhetorical tropes express conceptual (and aconceptual) experiences of time, place, timelessness and the utopian.

I shall soon be publishing an accessible introduction to the Philosophy of Literature. This will be written in Welsh and focussed on the literature of Wales.

Research areas and keywords

Keywords

 • BH Aesthetics
 • PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature
 • PN0080 Criticism

Education / academic qualifications

 • 2011 - PhD (2005 - 2011)
 • 2007 - MA (2005 - 2007)
 • 2000 - MPhil (1997 - 2000)
 • 1996 - BA (1993 - 1996)

Research outputs (27)

View all

Prof. activities and awards (57)

 • Rhaglen Aled Hughes

  Activity: Talk or presentationOral presentation

 • Harvard University

  Activity: Visiting an external institutionVisiting an external academic institution

 • Harvard University

  Activity: Visiting an external institutionVisiting an external academic institution

View all

Accolades (1)

View all

View graph of relations